آلودگی نوری می تواند میزان بروز ویروس نیل غربی را به وسیله پرندگان غیر اهلی افزایش دهد

   طبق مطالعه ای که در قسمت علوم بیولوژیکی نشریه اقدامات جامعه سلطنتی منتشر شد گنجشک های خانگی که در آلودگی نوری به سر می برند نسبت به سایر گنجشکان مدت زمان بیشتری به وسیله ویروس آلوده باقی می مانند که این موضوع آنها را نسبت به سایر عفونت ها و حاملین آن مستعدتر می کند. به همین ترتیب،مدل های ریاضی نشان می دهند که احتمالا، پتانسیل بروز ویروس نیل غربی(WNV) به ۴۱ درصد برسد.

    سرپرست این مطالعه،مردیث کرنباخ (دانشجوی دکترای تخصصی در کالج جامعه سلامت در دانشگاه فلوریدای جنوبی) می گوید” یافته ها ممکن است اولین دلایل تاثیر آلودگی نوری بر گسترش بیماری های مشترک انسان و حیوان را نشان دهند. بسیاری از ناقلان و میزبانان از نشانه های نوری برای هماهنگ شدن با ریتم های شبانه روزی و فصلی استفاده می کنند_که البته از مطمئن ترین نشانه های محیطی است_  برهم زدن این ریتم ها با در معرض قرار دادن نور هنگام شب می تواند بر پاسخ های ایمنی اثر گذاشته و  تاثیراتی را که ما اکنون شاهد آن هستیم،ایجاد کند.

     پژوهشگران ۴۵ گنجشک خانگی را مورد مطالعه و نصف آنها را هنگام شب در معرض نور مصنوعی قرار دادند و وضعیتشان را طی ۷ تا۲۵ روز دنبال کردند. این تیم پرندگان را در معرض WNV قرار داده و در روز های ۲ ، ۴ ، ۶ و 10 بعد از آن ها نمونه خون گرفتند.نتایج نشان داد هردو گروه در طی روز های ۲تا۴ آلوده شده بودند هرچند پرندگانی که در معرض نور قرار گرفته بودند بعد از آن هنوز ناقل WNV بودند. کرنباخ می گوید که پرندگان کوچک قهوه ای را انتخاب کردند چون در مناطق شهری به انسان نزدیک ترند و ناقل تعدادی از انگل ها و بیماری ها به خصوصWNV محسوب می شوند. با وجودی که پرندگان در معرض نور قرار گرفته مدت زمان بیشتری آلوده می مانند اما میزان مرگ و میر آن ها افزایش نمی یابد.   

     این یافته ها نتایج مطالعه قبلی را که در دانشگاه فلوریدای جنوبی صورت گرفت تایید می کند. در آن مطالعه مشخص شد که پشه، سهره های راه راه  را که در معرض هورمون تنش پرنده ای ، کورتیکو استرون ، بودند بیشتر نیش می زند. تولید این هورمون می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند صدای جاده ، آفت کش ها و آلودگی نوری باشد.محققان تکنولوژی نوری نوینی را پیشنهاد می دهند که برای انسان قابل مشاهده ولی برای پرندگان وحشی غیر قابل ردیابی باشد.