کشور هایی که نسبت به حقوق زنان توجه بیشتری نشان می دهند احتمالا از پیشرفت و سطح سلامت بهتری برخوردارند

   محققان می گویند که نتایج به دست آمده حتی درکشور های کم درآمد نیزصادق است.

      با وجوداینکه در بیشتر نقاط دنیا پیشرفت های خوبی در زمینه های اقتصادی به دست  آمده اما حقوق زنان اغلب نادیده گرفته می شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها سند بین المللی حقوق زنان را امضا کرده اند که تحت عنوان پیمان حذف تمامی انواع تبعیض علیه زنان (SEDAW) شناخته میشود.

      پژوهشگران در تلاشند تا به رابطه بین حمایت از حقوق زنان و گسترش سلامت و پایداری جامعه پی ببرند و در نهایت این موضوع که شاید رابطه آن با اقتصاد،جامعه،عمران وحقوق سیاسی چیزی بیشتر ازیک تاثیر ساده باشد.

     به همین منظور آن ها با آنالیز پایگاه داده ها، اطلاعات مربوط به سلامت ،حقوق بشر، اقتصاد و جامعه ۱۶۲ کشور را بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بررسی کردند. کشورها بر اساس  توجهی که به حوزه حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان معطوف کرده بودند به سه دسته تقسیم شدند: بالا(۴۴) ، متوسط (۵۱) و ضعیف (۶۳).

      پردازش داده ها نشان دادکه اقتصاد و حقوق اجتماعی قوی تر با ارتقای سطح سلامت آن جامعه در ارتباط بوده و برای همه آشکار است که دلیل آن صرف هزینه بیشتر در حوزه سلامت می باشد.البته این موردی نبود که بر اساس حقوق اجتماعی زنان باشد. روی هم رفته کشور هایی که حقوق زنان در آن ها جدی گرفته می شد ،نسبت به سایر کشور ها از سطح بهداشت و سلامت بهتری برخوردار بودند.

      شاخص های سلامتی یک جامعه شامل پبشگیری از بیماری ها(مانند واکسیناسیون)، بازیابی سلامت ، میزان مرگ و میر و امید به زندگی است.

       کشور هایی که در آن  به حقوق بشر _ که شامل حقوق زنان هم می شود_ احترام گذاشته میشد اما دسترسی شان به بیمارستان و دکتر ها کمتراز میانگین بود، باز هم نسبت به بقیه سطح سلامت بالاتر از میانگین قرار داشت.

     محققان می نویسند : یافته های اخیر تایید می کنند کشورهایی که علیرغم کمبود منابع ، ساختاری نظام مند برای حمایت از حقوق بشر دارند ، از میزان سلامت بیشتری نیز برخوردارند؛ اما کشور هایی که فقط به حقوق سیاسی و شهری توجه نشان می دهند ، در سطوح متفاوتی قرار می گیرند.

     برخی از کشور ها با وجود حمایت گسترده از حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، هنوز از حقوق مدنی و اقتصادی زنان پشتیبانی نمی کنند.