طبق برخی گزارش ها مایکروسافت بر روی حالت تاریک Outlook کار می کند!

در این روز ها حالت تاریک برنامه ها به دلیل خوشایند بودن و جذابیت برای کاربران بسیار محبوب هستند. حالت

بیشتر بخوانید