صفحه نمایشگرهای هوشمند دستیار، دکمه ی جدیدی با نام Routines را دریافت می کنند.

ویژگی‌های دسترسی به صدا در نمایشگر های هوشمند دستیار بوسیله ی بلندگو به دست می‌آید، اما بعضی وقت ‌ها ممکن

بیشتر بخوانید